Energidistribution med innovativa och miljövänliga lösningar

Vexve och Kotka Energi har samarbetat redan i flera decennier. Det senaste gemensamma projektet var saneringen av Kymmenedalens centralsjukhus fjärrvärmelinje och fjärrvärmelinjen invid Hovinsaari kraftverk. Till det här projektet levererade Vexve ventiler och avancerad fjärrstyrningsteknik för dessa.

Kotka Energi är en del av en energikoncern som Kotka stad grundade år 1993. Koncernens huvudprodukter är fjärrvärme, industriånga och -elektricitet samt en tjänst för återvinning av avfall. År 2006 och 2014 har bolaget erhållit kvalitetsmärket Reko fjärrvärme som ett erkännande för högklassig fjärrvärmeverksamhet. De viktigaste principerna för bolagets verksamhet omfattar att aktivt lyssna på kunderna samt att för kunderna utveckla tjänster som producerar mervärde.

I energiproduktionen utnyttjar Kotka Energi i stor omfattning lokalt bränsle, såsom trä och torv. År 2016 var andelen förnybara bränslen i Kotka Energis energiproduktion 58 %. Värmebolagets vision är att vara ett mångsidigt energiföretag som satsar på cirkulär ekonomi och som i sin energiproduktion och distribution utnyttjar innovativa lösningar.

Ventillösning som svarar mot kundens behov

Kotka Energi bygger ut och förnyar sitt nätverk långsiktigt genom att söka lösningar som sparar energi och är miljövänliga. På våren 2017 inledde bolaget saneringen av Kymmenedalens centralsjukhus fjärrvärmelinje och i slutet av sommaren år 2017 saneringen av fjärrvärmelinjen invid Hovinsaari kraftverk vid Liitulahdentie. För det här projektet behövde man förutom driftssäkra och högklassiga ventiler även kompakta och säkra styrdon för styrningen av ventilerna.

Slutligen valde man Vexves produkter som Kotka Energi har erfarenhet av redan sedan flera decennier.

“Samarbetet med Vexve har fungerat bra. Vi har tidigare använt Vexves manuella kul- och vridspjällventiler försedda med styrdon samt även specialventiler”, berättar Kotka Energis fjärrvärmeingenjör Tero Glan.

Vexves kul- och vridspjällventilerna som installerats i samband med saneringen kommer att tjäna den förnyade fjärrvärmelinjen under hela dess livscykel. Vexves ventiler ökar också energieffektiviteten hos den sanerade fjärrvärmelinjen. Vexves ventiler har ett betydligt högre Kv-värde än snittvärdet inom branschen, tack vare vilket man på årsnivå kan spara in tusentals euro på kostnader som uppstår av pumpning i nätverket.

 

Modernt och säkert sätt att styra ventiler

Ursprungligen hörde Kotka Energi om möjligheten att styra hydrauliska ventiler på en mässa. Bolaget började undersöka saken och slutligen var det väldigt många aspekter som talade för att välja en hydraulisk styrhelhet för båda saneringsprojekten. 

Hydrauliska styrdon som monteras under marken tar endast lite utrymme, vilket var väsentligt i båda projekten. Dessutom ligger fjärrvärmelinjen vid kraftverket nära havsytan, så styrdonen måste tåla fukt”, förklarar Glan.

Hydrox™, Vexves helhetslösning för hydraulisk styrning, som består av ett hydrauliskt styrdon och en styrenhet har särskilt planerats för att användas tillsammans med ventiler som i fjärrenerginätverk installeras under marken där förhållandena ofta kan vara utmanande.

För Kotka Energi var det också viktigt att man snabbt och behändigt kan styra ventilerna om det uppstår funktionsstörningar i nätet. Av den här orsaken valde värmebolaget HCU Remote som styrenhet för de hydrauliska styrdonen. Med HCU Remote kan ventiler som är utrustade med hydrauliska styrdon styras såväl lokalt som med fjärrstyrning ovanför markytan.

“Ventilerna i båda projekten kommer att kopplas till fjärrstyrning. Då kan vi genom fjärrstyrning säkerställa att till exempel sjukhuset får fjärrvärme i alla driftlägen även om vi skulle vara tvungna att fördela nätet på grund av störningar,” upplyser Glan.

De hydrauliska styrdonen och styrskåpen installerades samtidigt med Vexves ventiler på våren och sommaren 2017. På plats var också Vexves experter som hjälpte till med installeringen och säkerställde att ibruktagningen lyckades.

Produkterna som Vexve levererade till projekten:

Mer information

Sales Manager, Finland

Mikko Jyrinki
+358 50 523 0258
om;e.c;exv;i/v;ink;jyr;ko.;mik

Tillbaka till Nyhetsrummet