Vexve har utvecklat den första intelligenta ventillösningen för underjordiska fjärrenerginätverk

Moderna kraftverk är långt automatiserade och kundmätare kan avläsas på distans, men det underjordiska fjärrenerginätverket är fortfarande ett svart hål vad gäller information. Den nya intelligenta ventillösningen, som kom till utifrån energiverkens behov, tillhandahåller verktyg för att optimera nätverket, förbättra tillförlitligheten och effektivisera underhållet. Pilotprojektet, som hör till de första i världen med underjordiska intelligenta ventiler, har genomförts med framgång i Esbo i Fortums fjärrvärmenät under 2018.

Vexve, en ledande finländsk tillverkare av fjärrenergiventiler, inledde för två år sedan i samarbete med energiverken en kartläggning av vilka de största utmaningarna i styrningen och underhållet av energidistributionsnätverken är.

"Kartläggningen avslöjade att samma problem framträdde, oberoende av land och energiverk. I produktutvecklingsprojektet visade sig tydligt tre centrala behov, som den nya intelligenta ventillösningen försöker svara mot, dvs. nätverkets pålitlighet, en förbättring av nätets optimering och en effektivisering av underhållet”, säger Maria Kalli.

I utvecklingen av den nya produkten ställde fjärrenerginätverkens krävande förhållanden sina egna särskilda krav. Vexves nya intelligenta ventillösning fungerar under jorden för egen kraft utan extern strömförsörjning och överför data till molntjänsten trådlöst. Den intelligenta lösningen kan eftermonteras utan driftstopp, vilket gör att den nya tekniken kan utnyttjas även i befintliga fjärrenerginätverk.

Intelligenta ventiler revolutionerar nätverksstyrning och underhåll

Även om oplanerade distributionsavbrott på grund av nätverksläckage sällan inträffar i Finland (2,4 st./energiverk/år), är de dyra, särskilt därför att det tar länge att lokalisera ett läckage. Upp till 90 procent av läckagen upptäcks av utomstående. Med hjälp av en intelligent ventil kan brunnens temperatur och fukt samt tryckskillnader i nätverket övervakas kontinuerligt och via anslutna läcksökartrådar kan läckor snabbt lokaliseras.

Kontinuerlig mätning och optimering av nätverket är viktigt eftersom förhållandena ständigt förändras när energiproduktionen och -användningen varierar. I nätverket uppstår ineffektivitet till exempel när man kör med för stora säkerhetsmarginaler därför att man saknar exakta mätdata om kritiska förgreningar och nätverksslutpunkter. Även ogynnsamma förändringar i flödesriktningen som orsakas av förändringar i nätverket förblir oupptäckta utan mätning i realtid.

Med Vexves intelligenta lösning kan förändringarna i nätverket observeras i realtid, varvid nätverksstyrningen kan justeras optimalt noggrant med hjälp av mätdata. En optimerad körning av nätverket ger energiverken betydande kostnadsbesparingar.

En efterlängtad innovation i fjärrenerginätverken

I pilotprojektet som har genomförts i samarbete med Fortum används Vexve DN 400-kulventiler, men den intelligenta lösningen lämpar sig för ventiler av alla storlekar också vid eftermontering.

"Vår nya intelligenta lösning är en efterlängtad innovation i traditionella fjärrenerginätverk. Under 2018 har vi utvecklat en tekniskt livskraftig och hållbar helhet. Vårt mål är att få fram en lösning som energiverken kan utnyttja under det kommande året", avlutar Maria Kalli.

För mer information

Director, Sales and Marketing

Maria Kalli
+358 50 379 1730
com;ve.;vex;li/;kal;ia.;mar

Tillbaka till Nyhetsrummet