Ett rätt balanserat nät garanterar en homogen temperatur i byggnaden

Injusteringsventiler används för att balansera slutna nät. En rätt vald ventillösning optimerar pumpningskostnaderna, säkerställer rätt flöde i nätets olika delar och minimerar i installationsskedet externa dolda kostnader som inte ingår i entreprenaden. 

Injusteringsventilerna är en nordisk lösning för balans i nätet

Injusteringsventilernas uppgift är att hantera flödena i byggnadens uppvärmnings- och nedkylningsnät.  Lösningen är med tanke på användbarheten och egenskaperna betydligt mer utvecklad än en avstängningsventil, för i injusteringsventilerna har man förenat balans-, mätnings- och avstängningsfunktionen i samma ventil.

Med injusteringsventiler minskar man pumpningskostnaderna och förbättrar energieffektiviteten, även bullernivån sjunker. Rätt valda injusteringsventiler underlättar balansen i nätet och minskar pumpningskostnaderna under värmenätets hela livscykel. Injusteringsventilerna som fogas samman genom att svetsas minskar externa dolda kostnader som inte ingår i entreprenaden i installationsskedet.

Besparingar och riskhantering med en svetsventil

Svetsbara ventiler påverkar de kostnader som uppstår. För gängade ventiler och flänsventiler krävs i installationsskedet tilläggskomponenter och tätningar. Dessutom är isoleringen tidskrävande och de kräver betydligt mer utrymme än ventiler som installeras med svetsad fog. Tack vare den svetsade konstruktionen uppstår inga dolda kostnader i installationsskedet. Dessa extra kostnader beaktas i allmänhet inte i prissättningen av entreprenader. För fläns- och gängfogar uppnås aldrig helt täta. Vid användning av stålrör är endast fogar som svetsats på rätt sätt fullständigt täta.

Vid uppvärmning är det viktigt att nätet är så väl värmeisolerat som möjligt, så energieffektiviteten blir så stor som möjligt. Även injusterings- och avstängningsventiler måste isoleras. Isolering av ventiler som svetsats samman är det klart förmånligaste och snabbaste alternativet. Slutresultatet är i regel det snyggaste.

Vid nedkylning är det eventuellt en ännu större utmaning att isolera flänsventiler och gängade ventiler. Det är verkligen tidskrävande att lyckas isolera dem så att de blir så täta att inget kondensvatten kondenseras.  Vid isolering av ventiler som svetsas ihop uppnås kondenstäthet betydligt lättare.

Den svetsade konstruktionen i Vexve Oy:s Vexve- och Naval injusteringsventiler förebygger läckagerisk. Tack vare den flytande kulan är injusteringsventilen fullständigt tät i båda flödesriktningarna. Linjereglerventilens yttre har konstruerats så att ventilen sparar utrymme och så att den är lätt att isolera, därför är den även snabb att installera.

Isolering av ventiler som svetsats samman är det klart förmånligaste och snabbaste alternativet. Slutresultatet är i regel det snyggaste och kondenstätheten nås betydligt lättare.

Bekanta dig med våra ventilprodukter. Vi rekommenderar att injusteringsventiler med fläns används i objekt där till exempel heta arbeten inte är tillåtna.

Vexve Solutions

Mer information

Sales Manager, Finland

Mikko Jyrinki
+358 50 523 0258
om;e.c;exv;i/v;ink;jyr;ko.;mik

Tillbaka till Nyhetsrummet