5 / 2022

Role v dodavatelském řetězci dle evropské legislativy

Správné pochopení jednotlivých subjektů v dodavatelském řetězci je důležité s ohledem na jejich práva a povinnosti, která jsou spojena především s uváděním výrobků na trh Evropské unie (dále EU).

Správné pochopení jednotlivých subjektů v dodavatelském řetězci je důležité s ohledem na jejich práva a povinnosti, která jsou spojena především s uváděním výrobků na trh Evropské unie (dále EU).

Jaké jsou vlastně názvy těchto rolí, jak se stanovují a jaké mají práva a povinnosti vyplývající z určité role?

Výrobce

  • Výrobcem je fyzická nebo právnická osoba uvádějící na trh pod svým jménem nebo ochrannou známkou výrobek, který vyrábí nebo který si nechává navrhnout nebo vyrobit.
  • Výrobce odpovídá za posouzení shody výrobku a vztahuje se na něj řada povinností, včetně požadavků týkajících se sledovatelnosti.
  • Při uvádění výrobku na trh EU jsou povinnosti výrobce stejné bez ohledu na to, zda je usazen ve třetí zemi, či v jednom z členských států.

Výrobce může výrobek navrhovat a vyrábět sám. Může si však také nechat výrobek navrhnout, vyrobit, sestavit, zabalit, zpracovat nebo označit se záměrem uvést jej na trh pod svým vlastním jménem nebo ochrannou známkou, a tudíž vystupovat jako jeho výrobce.

V případě výroby formou subdodávek si výrobce musí ponechat celkovou kontrolu nad výrobkem a zajistit, že obdrží veškeré informace nezbytné k tomu, aby dostál svým povinnostem podle příslušných předpisů.

Výrobce má konečnou odpovědnost za shodu výrobku s platnými harmonizačními právními předpisy EU, ať už výrobek navrhl a vyrábí sám, nebo se považuje za výrobce, jelikož výrobek je uváděn na trh pod jeho jménem nebo ochrannou známkou.

Zplnomocněný zástupce

Bez ohledu na to, zda je výrobce usazen v EU, či nikoli, může jmenovat v EU zplnomocněného zástupce, aby při plnění určitých úkolů jednal jeho jménem.

Výrobce usazený mimo Evropskou unii nemusí mít zplnomocněného zástupce.

Pro účely harmonizačních právních předpisů EU musí být zplnomocněný zástupce usazen v EU, aby mohl jednat jménem výrobce. Se zplnomocněným zástupcem ve smyslu harmonizačních právních předpisů EU nelze zaměňovat obchodní zástupce výrobce (jako jsou oprávnění distributoři nebo zástupci).

Dovozce

  • Dovozcem je fyzická nebo právnická osoba usazená v EU, která uvádí na trh EU výrobek ze třetí země.
  • Jeho povinnosti navazují na povinnosti výrobce.

Dovozce musí zaručit, že výrobce řádně splnil své povinnosti. Dovozce není pouhým následným prodejcem výrobků, nýbrž hraje klíčovou úlohu při zaručení souladu dovážených výrobků.

Dovozce může mít zájem jednat v administrativních záležitostech jménem výrobce. V takovém případě musí být výrobcem výslovně určen a stát se zplnomocněným zástupcem.

Distributor

Distributorem je fyzická nebo právnická osoba v dodavatelském řetězci, jiná než výrobce či dovozce, která výrobek dodává na trh.

Distributorům jsou uloženy zvláštní povinnosti a v rámci dozoru nad trhem hrají klíčovou úlohu.

Distributor pořizuje výrobky za účelem další distribuce buď od výrobce, nebo od dovozce či od jiného distributora.

V případě výrobků ze třetích zemí zůstává posouzení shody, vypracování a uchovávání EU prohlášení o shodě a technické dokumentace povinností výrobce a/nebo dovozce.

Distributor musí být schopen identifikovat výrobce, jeho zplnomocněného zástupce, dovozce nebo osobu, která mu výrobek dodala.

Distributor nesmí dodat výrobky, o nichž na základě informací, které má k dispozici, a jakožto profesionál ví nebo by měl předpokládat, že nejsou v souladu s právními předpisy. Tato povinnost platí i pro ostatní subjekty v rámci dodavatelského řetězce.

Společnost ARMATURY Group a.s. vystupuje v rámci dodavatelského řetězce především jako výrobce a dále jako dovozce a distributor při komplexních dodávkách armatur a příslušenství pro různé projekty.

Pro více informací:

Kamil Tengler, Ředitel divize řízení jakosti