3 / 2022

Spolupráce mezi Fakultou strojní VŠB-Technická univerzita Ostrava a ARMATURY Group

Spolupráci mezi Fakultou strojní VŠB-Technické univerzity Ostrava a ARMATURY Group lze rozdělit do dvou rovin.

Spolupráci mezi Fakultou strojní VŠB-Technické univerzity Ostrava a ARMATURY Group lze rozdělit do dvou rovin. První je spolupráce při řešení výzkumných projektů Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO TRIO) a Technologické agentury České republiky (TAČR TREND) a druhou je pomoc a podpora firmy ARMATURY Group při vývoji SAE studentské formule.

Vzájemná souhra na poli vědy a výzkumu

Firma Armatury Group je aktivním hráčem na poli vědy a výzkumu a v této oblasti navázala spolupráci s Fakultou strojní VŠB-TU Ostrava. V roce 2015 začali společně připravovat první projekt do výzvy MPO TRIO s názvem „Vývoj nové řady kryogenních kulových kohoutů, technologie jejich výroby a zkoušení“ s dobou řešení 2016–2018. Na tento úspěšně vyřešený projekt navázal druhý projekt stejné výzvy s dobou řešení leden 2019 až červen 2022 a názvem „Vývoj nové řady středotlakých šoupátek, technologie jejich výroby a metodiky zkoušení, simulující 60 let životnosti“.

Tento druhý projekt se blíží k úspěšnému vyřešení. Na oba projekty nepřímo navazuje projekt Technologické agentury ČR TREND s názvem „Vývoj nové řady svařovaných šoupátek pro průmysl, energetiku a návrh technologie výroby s využitím principů Průmyslu 4.0“, který začali společně řešit v lednu 2021 a měl by být ukončen v posledním měsíci roku 2024. Za úspěšnou spoluprací stojí nejen oba hlavní řešitelé za své organizace Ing. Lukáš Kušnír – ředitel výzkumu a vývoje ARMATURY Group a prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. – děkan Fakulty strojní, ale i členové týmů z obou organizací, kteří se na řešení projektů podílejí. Z této plodné spolupráce nevznikají jen výsledky užitečné pro průmysl, ale i diplomové a disertační práce.

Studentský projekt Formula

Spolupráce firmy ARMATURY Group se studentským projektem Formula Student VŠB-Technické univerzity Ostrava začala v roce 2017, při stavbě 3. monopostu Vector 03, kde studentům zaměstnanci firmy pomohli s výkresovou dokumentací a následnou výrobou rámu pro monopost Vector 03. U tohoto monopostu výrobní přesnost, oproti předchozím monopostům (které byl\ svařovány u jiných firem) vzrostla.

Tuto zvýšenou přesnost pak ocenili jak členové týmu zabývající se podvozkem, tak týmoví mechanici, kteří měli lehčí práci při kompletaci. I ovladatelnost 3. monopostu byla velkým krokem kupředu, což se projevilo i při závodech. Spoluprací firma studentům poskytla cenné rady, jak tvořit výkresovou dokumentaci srozumitelnou na praktických příkladech, a nejen předpřipravených školních elaborátech.

Měli také možnost spolupracovat s lidmi z provozu, kteří jim předávají své cenné zkušenosti z oblasti konstrukce a svařování a také zde studenti mohou řešit své diplomové práce a později najít uplatnění v ARMATURY Group. Firma pomáhala studentům při výrobě celkem čtyř rámů monopostů SAE Formula student. Čtvrtý monopost Vector 04 je nyní vystaven v expozici ve Velkém světě techniky v Dolní oblasti Vítkovice a studenti se s ním zúčastnili mimo jiné závodů SAE Italy a SAE Czech Republic. Studentský tým i vedení fakulty si této spolupráce váží a věří, že bude pokračovat i v následujících letech.

prof. Ing Robert Čep, Ph.D. – děkan a řešitel projektů Fakulty strojní VŠB-TUO
Bc. Samuel Cienciala – kapitán SAE Formula student VŠB-TUO