8 / 2021

Univerzální šoupátka různých dimenzí a tlakových řad

Ve společnosti ARMATURY Group nabízíme širokou škálu výrobků.

Ve společnosti ARMATURY Group nabízíme širokou škálu výrobků. Kromě kulových kohoutů, klapek, hutních armatur a mnoho dalšího se také zaměřujeme na výrobu šoupátek, které jako uzavírací armatury slouží k otevření a uzavření proudu pracovní látky. Náš ARMATURÁŘ vás o některých armaturách již informoval, a dnes se podíváme právě na šoupátka typu S33.1, S33.2 a S33.3.

Univerzální šoupátka S33.1 a S33.2

Šoupátka mohou být třmenová nebo víková s nezúženým průtokem, pevným nebo pružným klínem, stoupajícím nebo nestoupajícím vřetenem. Třmenová šoupátka typu S33.1 a S33.2 jsou obecně velmi univerzální armatury, které slouží k otevírání nebo uzavírání pracovního média, a jedná se o oboustranně těsnící armatury. Dle použitého materiálu je možné je provozovat v širokém rozsahu teplot, a to od nízkých teplot (-46 °C) až po velmi vysoké teploty (600 °C). Široký rozsah použití je dán tím, že těsnící plochy těsní v režimu kov na kov. Návary těsnících ploch jsou v souladu s normou API 600. Pracovní látkou mohou být jak kapalná, tak plynná média, přičemž žádné druhy pracovních látek nesmí obsahovat hrubé mechanické nečistoty. Z toho vyplývá, že jsou používána téměř v celé škále průmyslového odvětví od energetiky přes teplárenství, petrochemický průmysl až po vodní hospodářství.

Nabízíme různé dimenze a tlakové řady

V naší společnosti vyrábíme šoupátka S33.1 s pružným klínem z odlitků v rozsahu od DN 50 do DN 600 v tlakových řadách PN 16 až PN 100. Šoupátka třmenová S33.2 vyrábíme s pevným klínem, toto provedení umožňuje přepouštění tlaku z meziprostoru. Tělesa těchto šoupátek jsou vyrobena z odlitků, a to v rozsahu od DN 50 do DN 600 v tlakových řadách PN 6 až PN 16. Šoupátka víková S33.3 jsou určená pro méně náročné provozy, do maximální teploty 250 °C. Jejich výhodou je malá stavební výška, která je dána konstrukcí s nestoupajícím vřetenem.

Šoupátka na vodu, plyn a jiná média

Pracovním médiem může být voda, pára, vzduch, neagresivní kapaliny, ale také ropa a ropné produkty a plyny skupiny 1 a 2. Právě na zemní plyn vyrábíme šoupátka pro našeho dlouholetého zákazníka a největšího přepravce plynu v České republice společnost NET4GAS. Této společnosti dodáváme kromě kulových kohoutů také šoupátka S33, jako například nedávno ve světlosti DN 300, ve kterých nyní proudí zemní plyn o teplotě od -5 °C do +60 °C.

Příkladem šoupátek na vodu může být dodávka pro úpravnu vody ve vodárenské nádrži Želivka, kam jsme dodali uzavírací šoupátka s elektrickým pohonem ve světlostech DN 400 a 600 a zároveň montážní vložky v dimenzích DN 400, 600 a 1600, které byly zapotřebí při demontáži a následné montáži nových armatur. Věděli jste, že vodní nádrž Želivka slouží jako zdroj pitné vody pro 2 miliony lidí?

Reference po celém světě

Šoupátka se stala velmi oblíbeným sortimentem nejen u nás doma v České republice, ale také jinde ve světě. Pro litevskou energetickou společnost Klaipedos energija AB, která je nejen největším, ale také nejstarším výrobcem a dodavatelem tepla v západní Litvě, jsme vyrobili řadu šoupátek. Na sto let starých trámech stojí u břehu řeky Dane elektrárna, ve které nyní spolehlivě fungují šoupátka S33 DN 500-600, ve kterých proudí termální voda o teplotě +130°C.

Takových příkladů bychom mohli uvádět opravdu hodně, pokud vás tento typ armatur zaujal, nezapomeňte si přečíst další referenci na , která se stala součástí evropských strategických projektů zajišťujících energetickou stabilitu EU.

Gate valves for water, gas, and other media

The working medium can be water, steam, air, non-aggressive liquids, but also oil and oil products and gases of groups 1 and 2. We produce gate valves for natural gas for our long-term customers and the largest gas supplier in the Czech Republic – company NET4GAS. In addition to ball valves, we also supply this company with gate valves S33, such as recently in DN 300, in which natural gas flows at a temperature from -5 °C to +60 °C.

An example of gate valves for water can be a recent delivery for water treatment in water reservoir Želivka, where we supplied gate valves with electric actuator DN 400 and DN 600 as well as dismantling joint in dimensions DN 400, 600, and 1600, which will be needed during removal and subsequent installation of new valves. Did you know that Želivka serves as a source of drinking water for 2 million people?

Worldwide references

The gate valves have become very popular not only at home but also elsewhere in the world. We have produced valves for the Lithuanian energy company Klaipedos energija AB, which is not only the largest but also the oldest producer and supplier of heat in western Lithuania. On a hundred years old beams, there is a power plant on the banks of the Dane river, in which the gate valves S33 DN 500-60 now work reliably and in which the thermal water with a temperature of +130 °C flows.

We could give you a lot of examples, if you are interested in this type of valve, do not forget to read another reference on gate valve S33 for storage and distribution of oil and fuels, which has become part of European strategic projects ensuring the EU energy stability.

For more information:

Libor Šefčík, designer

Pro více informací:

Libor Šefčík, konstruktér